Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Limas staat voor Group Limas en zijn aparte entiteiten, waaronder Limas facilities, Limas hygienics, Limas @home en Limas energetics.


1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Door zijn bestelling aanvaardt de medecontractant de toepassing van onze algemene voorwaarden, opgenomen in het contract en welke op de keerzijde van de factuur staan, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard hebben.
De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven één maand geldig. Alle bijkomende werken die door de klant worden gevraagd zullen afzonderlijk en bijkomend worden verrekend. Meerwerken en bijbestellingen mogen overeenkomstig artikel 1793 B.W. met alle middelen van recht bewezen worden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen.

3. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, behoudt Limas zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Limas. Limas bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging is verschuldigd.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een interest van 12% per jaar op het openstaande saldo.
In geval van wanbetaling zal eveneens ten titel van forfaitaire schadevergoeding het openstaand saldo verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50,00 euro en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van rt.6 WBBH.
Indien Limas genoodzaakt wordt om de klant in gebreke te stellen dan wel aan te manen, zal hiervoor per schrijven een forfait van 12,50 euro worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen worden in de aanmaning en de afrekening.

4. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Limas zonder dat een vergoeding is verschuldigd, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd . Wanneer de uitvoeringsdatum wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, wanneer de werken niet kunnen beginnen door welke reden dan ook door opdrachtgever zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op het totale factuurbedrag. Limas bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5. Klachten, de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Limas, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Na deze termijn kan geen enkel bezwaar of protest nog in aanmerking genomen worden. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed of het werk, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van één jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering.
Voor de overige verborgen gebreken waarborgt Limas de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende één jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering.

6. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde of geplaatste goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

7. Voor aankopen beneden de 1.240 euro excl. BTW worden er transportkosten aangerekend indien deze geleverd moeten worden.

8. Verhogingen van belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid die niet bestonden bij het opstellen van de offerte vallen ten laste van de klant/koper.

9. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, de geldigheid en of de uitvoering van onderhavig contract, behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, respectievelijk het vredegerecht van het kanton Boom.

10. De Opdrachtnemer zal voor de gebouwen waarin het personeel van Limas tewerkgesteld wordt, een afstand van verhaal bedingen bij zijn verzekeraar en dit voor enig verhaal dat er zou kunnen ontstaan door fout van Limas of van haar personeel voor de schade tengevolge van brand en aanverwante gevaren in gevolg schade inbegrepen, de grove fout uitgesloten. Indien de opdrachtnemer als zijn eigen verzekeraar optreedt, zal hij zelf afstand van verhaal toestaan. Eventuele kosten hiervan zijn te zijner laste.

Offerte aanvragen?

Vul hier alle velden in, wij contacteren u zo spoedig mogelijk en bezorgen u onze offerte